קופת גמל למשרתי הקבע

הקופה מנוהלת על ידי הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ.
קופת הגמל למשרתי הקבע בצה"ל - קופת גמל ייעודית שהוקמה במיוחד לתכנית הפנסיונית של משרתי הקבע בפנסיה צוברת ואשר ההצטרפות אליה מוגבלת רק למי שהינו משרת קבע  בפנסיה צוברת.
בהתאם לתכנית הפנסיונית של משרתי הקבע, ההצטרפות לקופת הגמל הינה למשרתי קבע מעל גיל 28 ובעלי ותק של לפחות שנה בשירות קבע. ההפקדות השוטפות בגין המצטרפים יועברו לקופת הגמל הייעודית בכפוף לאישור משרת הקבע בכתב.
בהתאם לתכנית, קופת הגמל מיועדת לחיסכון בלבד והכיסוי הביטוחי למשרתי הקבע יינתן במסגרת פוליסות הביטוח הקבוצתיות לשאירים ולנכות. פוליסות הביטוח יופעלו לאחר תיקון בחוק שירות הקבע בצה"ל (גימלאות). עד לתיקון החקיקה זכאים משרתי הקבע לכיסוי ביטוחי למקרה נכות ופטירה מכח החוק ובהתאם ובכפוף להוראותיו, בדומה למשרתים בפנסיה תקציבית.

בעלי מניות

החברה הינה בשליטה מלאה של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ.

חברי דירקטוריון וועדות
 

ועדת ניהול סיכונים

ועדת אשראי

ועדת ביקורת

 ועדת השקעות

 דירקטוריון

שם

 חבר

 

 

 

יו"ר

מר סיבוני מישל

 

 חבר

חבר 

דח"צ

מר גילי כהן

 

 

חבר

 

דח"צ

מר עמוס אפשטיין 

חבר

חבר

 

חבר

גברת מרים מילה

 

חבר

גברת ליאורה הדר

חבר

מר דורון גינת

חבר

יו"ר

דח"צ

מר אפרים דרור

חבר

יו"ר

מר יהודה דרורי

חבר

 

מר יאיר נצר

חבר

 

גברת אורלי בן יוסף

יו"ר

סגן יו"ר

 

מר דורון כהן

חבר

 

מר דוד גרנות

חבר

 

מר אהרון קצ'רגינסקי

חבר

 

מר רונן וולפמן

חבר

 

גברת אירית שלומי


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכיפות התכנסות דירקטוריון של הראל ניהול קרנות פנסיה – 8 ישיבות בשנה לפחות ובנוסף 
   התכנסות על פי הצורך.

תכיפות התכנסות ועדת הביקורת של הראל ניהול קרנות פנסיה – 6 ישיבות בשנה לפחות ובנוסף
   התכנסות על פי הצורך.

 תכיפות התכנסות ועדת ההשקעות של הראל ניהול קרנות פנסיה – פעם בשבועיים ובנוסף התכנסות
    על פי הצורך.

נתונים עיקריים של קופת גמל צה"ל  (31.12.2014)

סך הנכסים המוחזקים באלפי ש"ח: 

יתרת נכסי המבוטחים בקרן: 391.
יתרת נכסי הפנסיונרים בקרן: 0.
סך הכל נכסים: 391.


שיעור ממוצע של דמי הניהול ועמלות שנגבו:

שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מסך הנכסים על פי תקנות מס הכנסה (במונחים שנתיים): 1.05%.

שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מסך הגמולים על פי תקנות מס הכנסה: 4%.

שיעור הוצאות ניהול השקעות : 0.55%.

שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי העמיתים בממוצע (במונחים שנתיים): 0.00%.

שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מסך דמי הגמולים בממוצע : 0.00%.

שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח: 0.02% (נכון ליום 31.12.2014).

שיעור ממוצע העמלות שנגבו מצדדים קשורים: 0.00% (נכון ליום 31.12.2014).

שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל בשנת בדיווח: 0.04% (נכון ליום 31.12.2014).

 

תשואה שהשיגה הקרן: 

שעור תשואה נומינלי ברוטו:4.86%.

הדפסשלח לחבר