פנסיה חובה לכל העובדים בישראל

ביום 19.7.07 נערך ונחתם הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק. כניסתו לתוקף של הסכם זה, אשר נחתם בין ההסתדרות לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, הותנתה בכך ששר התמ"ת יוציא, בהתאם לסמכותו, צו הרחבה אשר ירחיב את הוראות ההסכם על כל מקומות העבודה במשק ועל כל העובדים שאינם מבוטחים בהסדר פנסיוני מיטיב (הסדר העדיף על ההסדר בהסכם לפי קריטריונים שנקבעו בהסכם).

ואכן, ביום 30.12.07 הוציא שר התמ"ת צו הרחבה להסכם. משמעות הדבר הינה כי על כל מעסיק פרטי בישראל חלה חובה לערוך הסדר ביטוח פנסיוני לעובדיו. באוגוסט 2011 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה עדכני המשפר את תנאי הצו הקודם,
לדוג': שיפור אחוזי ההפרשה לפנסיית חובה.
הנתונים המופיעים מטה מבוססים על עיקרי הצו העדכני.

עיקרי ההסכם
 משמעות ההסכם, לאחר שהורחב לכלל המשק, הינה כי החל מ-1 בינואר 2008 תחול חובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף לכל עובד, שאין לו "הסדר פנסיוני מיטיב" כהגדרתו בהסכם הקיבוצי.
 העובד יהיה זכאי לבחור, בהודעה בכתב למעסיקו תוך פרק זמן הקצוב בהסכם בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקיצבה, שאושרה ע"י הממונה, בה יהיה מבוטח החל מהמועד בו קמה לו זכאותו לפי ההסכם, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות.
 ברירת המחדל של המעסיק, אם העובד לא הודיע בפרק הזמן הקצוב בהסכם על בחירתו, הינה לבטח את העובד בקרן פנסיה חדשה מקיפה.
 חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, אולם לא יותר מגובה השכר הממוצע במשק, כפי שיתפרסם מעת לעת.
 שיעורי ההפרשות מהשכר כהגדרתו בסעיף זה לעיל, יהיו בהתאם לאמור להלן, בכפוף להוראות הממונה, תקנות מס הכנסה ותקנות הקרן והם ישולמו מידי חודש בחודשו בהתאם לטבלה הבאה:

סה"כ

הפרשות מעביד לפיצויים הפרשות עובד

הפרשות מעביד

החל מיום..

 2.5%   

0.834% 0.833%

 0.833%

1.1.08

5.00% 

1.68%

1.66%

1.66% 

1.1.09

 7.5%   

2.5%

2.5%

2.5% 

1.1.10

10.00% 

3.34%

3.33%

 3.33%

1.1.11

12.5%   

4.18%

4.16%

 4.16%

 1.1.12

15.00% 

17.50%

5.00%

6.00%

5.00%

5.50%

 5.00%

6.00%

1.1.13

1.1.14

 

 

 

 

 

 

 


 העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות מיד בתום 9 חודשים מתחילת העבודה. החל מ- 1.1.2009 הזכאות תקום מיד לאחר 6 חודשים מתחילת העבודה (להלן: "תקופת המתנה"). עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה. למען הסר ספק, מובהר כי עובד שביום 1 בינואר 2008, מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.08.

שאלות נפוצות והתשובות להן
 האם עובד רשאי לוותר על הפנסיה ובכך להגדיל את הנטו שלו?

- העובד איננו רשאי לוותר על ההסדר הפנסיוני לו הוא זכאי או לפטור את מעסיקו מהחובה לקיים לו הסדר פנסיוני בהתאם להסכם.

 האם מלצר בבית קפה זכאי להסדר פנסיוני בהתאם להסכם?
 האם מטפלת סיעודית זכאית להסדר פנסיוני בהתאם להסכם?

- ההסכם חל על כל העובדים והמעבידים בישראל. לפיכך הוא חל גם על מלצרים, מטפלים סיעודיים ועל כל משלח יד אחר.

 כיצד ידע המעסיק לאיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה להפריש את הכספים?

- לעובד פרק זמן מוגדר במסגרתו עליו להודיע למעסיק על בחירתו, כדלקמן:

 1. מי שיתחיל לעבוד לאחר יום 1.1.2008– 60 יום מיום תחילת עבודתו.
 2. מי שמועסק 9 חודשים ויותר לפני 1.1.2008  – לכל המאוחר ביום 1.2.08.
 3. מי שמועסק פחות מ-9 חודשים טרם ה- 1.1.2008 – 60 יום לפני מועד זכאותו.

לא הודיע העובד למעסיקו בכתב על בחירתו בפרק הזמן הקצוב הנ"ל על הקופה בה בחר להיות מבוטח כאמור לעיל, יבטח אותו המעסיק מהמועד בו קמה לו זכאותו, בקרן פנסיה מקיפה חדשה.
אין בקביעת המועד להודעת העובד על בחירתו, כדי לדחות את מועד זכאותו על פי ההסכם הקיבוצי.

 מהו הסדר פנסיה מיטיב?

כאמור, הוראות ההסכם הקיבוצי לא יחולו, בין היתר, על מי שנהנה מהסדר פנסיה מיטיב. הסדר פנסיה מיטיב הוא הסדר בו מבוטח עובד או שמעסיקו מחויב לבטחו מכוח הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או מנהג ו/או נוהג ו/או צו הרחבה, קיים או עתידי, ו/או דין, ואשר מתקיים לגביו אחד מהבאים:

 1. שיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות קרן פנסיה, עומד לכל הפחות על 17.5% משכר העובד.
 2. ההסדר הביטוחי שלו כולל, לרבות באופן נלווה או כנספח, גם ביטוח למקרה פטירה וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה בקופת ביטוח, המבוססים על תשלום כספי תגמולים ופיצויי הפיטורים, ובלבד שחלק המעסיק לתגמולים אינו נופל מ-5% משכר העובד, חלק המעסיק לפיצויי פיטורים אינו נופל מ-5% משכר העובד וחלק העובד לתגמולים אינו נופל מ-5% משכר העובד.
 3. שיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 11.5% משכרו (5.5% תגמולי עובד ו-6% תגמולי מעביד) או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה. על המעביד של עובד כאמור בסעיף קטן זה, תחול חובת העברת רכיב "פיצויי הפיטורים", בהתאם להסכם הקיבוצי. 
 4. ההסדר הביטוחי שלו, לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני ו/או כל שילוב ביניהם), הוא כזה ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 10% משכרו (5% תגמולי עובד ו-5% תגמולי מעביד). על המעביד של עובד כאמור בסעיף קטן זה תחול חובת העברת רכיב "פיצויי הפיטורים", בהתאם להסכם הקיבוצי.
 5. ההסדר הביטוחי שלו הוא בפנסיה תקציבית בתוכנית המעניקה לעובד זכות לפנסיית זקנה, וכיסויים למקרה מוות ונכות, המשולמת על ידי המעביד (בין במישרין ובין באמצעות קופת גמל כשלם) ובלבד שמדובר בהסדר המיטיב על ההסדר הקובע בהסכם זה.

 על אילו עובדים לא חל ההסכם?

 1. מי שיש לו הסדר פנסיוני מיטיב.
 2. מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קיצבה, למעט קצבת זיקנה מביטוח לאומי.
 3. מי שטרם מלאו לו – באישה 20 שנים ובגבר 21 שנים. למען הסר ספק מובהר בזה, כי בהגיע העובד/ת לגיל האמור, יחולו עליה/ו הוראות הסכם זה, תוך שתילקח בחשבון, לעניין חישוב תקופת ההמתנה.

 מיהו "עובד מבוגר" – והאם גם לגביו חלה החובה על מעסיקו לערוך לו ביטוח פנסיוני מקיף רק בקרן פנסיה ו/או בפוליסת ביטוח מנהלים לקצבה?

עובד מבוגר מוגדר בהסכם כעובד, אשר ביום 1.1.08 הינו מעל גיל 50 ואשר אין לו הסדר פנסיה מיטיב.

על עובד מבוגר כאמור, תחול חובת ביטוח פנסיוני כאמור כמו לכל עובד, אולם בניגוד ליתר העובדים, העובד יהיה רשאי להצטרף לפי בחירתו, באמצעות הודעה שתופנה למעסיקו בכתב, לכל קופת גמל אליה ניתן להצטרף בהתאם להוראות הדין.

יתר הוראות ההסכם הקיבוצי תחולנה על עובד מבוגר כאילו היה עובד רגיל. לא בחר עובד מבוגר כהגדרתו לעיל לפי האמור ברישא של סעיף זה, יחולו עליו הוראות ההסכם, דהיינו מעבידו יצרף אותו לקרן פנסיה מקיפה עד אשר יודיע העובד אחרת.

 האם הוראות ההסכם הקיבוצי מבטלות הסדרים קיימים בהם מופרשים כספים עבור העובד לקופת גמל "רגילה" או לפוליסת ביטוח מנהלים מסוג הון בלבד ולא למטרת קצבה (פנסיה)?

כאשר ההסדר נכלל במסגרת ההסדרים המיטיבים לפי הגדרתם לעיל, למעשה לא חלות הוראות ההסכם הקיבוצי על אותם המעבידים, והמצב הקיים אינו מתבטל. לעומת זאת במידה שההפרשות הקיימות הינן נמוכות מאלה שבהגדרות ההסדר הפנסיוני המיטב, על המעסיק להשלים את ההפרשות בהתאם להסכם הקיבוצי. הדבר נכון גם לגבי רכיב הפיצויים.

 מה דין פיצויי הפיטורין המופרשים על פי ההסכם?

תשלומי המעביד לפי הסכם זה לפיצויי פיטורים בשיעורים המפורטים בטבלה שלעיל יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. "אירוע מזכה" – מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.

מעסיק המפריש את פיצויי הפיטורים כאמור בטבלה שלעיל, או בשיעורים גבוהים יותר, יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד ל-8.33% (להלן: "השלמת פיצויי פיטורים") לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה.

הסכים או בחר המעסיק לשלם את השלמת הפיצויים לקופה כאמור, כך שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו "במקום פיצויי פיטורים" בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, אזי כספי השלמת פיצויי הפיטורים לא יהיו נתונים להחזרה למעסיק בכפוף לסייגים בעניין זה שלעיל.

אם בחר המעסיק כי על ההפרשות המשלימות (מעבר למתחייב מהטבלה שלעיל) לפיצויי פיטורין לא יחול סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין, יהא חייב בנסיבות המתאימות על פי החוק להשלים את פיצויי הפיטורין לעובד הזכאי לכך.

לסיום
הסכם פנסיה חובה לכלל העובדים במשק הינו צעד משמעותי, אשר מצוי רק בראשית דרכו. בהחלט ייתכן כי בהסכם האמור עוד יתחוללו שינויים מסוימים. כמו כן, קיימות שאלות פרשניות שרק העתיד יזמן להן תשובות ברורות וחד משמעיות.
בנוסף, צפוי כי ייערכו מספר שינויים חקיקתיים אשר יקלו את יישום ההסכם, שינויים צפויים אלה, אשר תוכנם המדויק לא ידוע כרגע, יהיה בהם אולי כדי להאיר נקודות מסוימות בהסכם ובאופן יישומו באור מעט שונה מזה אשר קיים היום.
 

הדפסשלח לחבר