הראל מנוף פנסיה

הראל מנוף היא קרן פנסיה מקיפה חדשה המעניקה למבוטחיה פנסיית זקנה, פנסיית נכות לאובדן כושר עבודה ופנסיית שאירים למקרה של פטירה. הקרן משקיעה חלק מהכספים באג"ח מיועדות, המונפקות על ידי המדינה לקרנות פנסיה חדשות ומיועדת לשכירים ולעצמאיים. הקרן עברה לניהולה של קבוצת הראל בסוף שנת 2004.
 
הקרן מנוהלת על ידי מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ, בבעלותה המלאה, בעקיפין, של קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ, ונהנית מהשירותים והיכולות הפנסיוניות של קבוצת הראל. 
 
קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה ונמצאת בשליטת משפחת המבורגר.
 
מאפיינים עיקריים בקרן
 
על פי תפיסתה של קבוצת הראל- מנוהלת הראל מנוף פנסיה במקצועיות פנסיונית ופיננסית גבוהה במיוחד ומתוך גישה של יושרה והוגנות ללקוח. בהתאם לתפיסה זו מתמקדת הפעילות הניהולית והמקצועית בהשגת הפרמטרים העיקריים החשובים ללקוח:

תשואות גבוהות לאורך זמן.
תנאי תוכנית טובים במיוחד (תקנון הקרן).
יציבות ביטוחית ופיננסית.
רמת שירות גבוהה. 
 
בעלי מניות

החברה הינה בשליטה מלאה של
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ.

חברי דירקטוריון וועדות

חבר ועדת ניהול סיכונים

חבר ועדת אשראי

חבר ועדת ביקורת

חבר ועדת השקעות

חבר דירקטוריון

שם

 

 

 

יו"ר

מר סיבוני מישל

חבר

דח"צ

מר עמוס אפשטיין 

חבר

חבר

 

חבר

גב' מרים מילה

 

 

חבר

גב' ליאורה הדר 

 

 

חבר

מר דורון גינת

חבר

יו"ר

דח"צ

מר אפרים דרור

 

 חבר

יו"ר

 

מר יהודה דרורי

 

חבר

 

מר יאיר נצר

חבר

 

גב' אורלי בן יוסף

חבר

חבר

 דח"צ

מר גילי כהן

יו"ר

 

סגן יו"ר

 

מר דורון כהן

חבר

 

 

 

מר דוד גרנות

חבר

 

 

מר אהרון קצ'רגינסקי

 חבר

 

 

 

מר רונן וולפמן

חבר

 

 

 

גברת אירית שלומי

 

 

 

 

 

 
תכיפות התכנסות דירקטוריון של מנוף ניהול קרנות פנסיה – 8 ישיבות בשנה לפחות ובנוסף התכנסות
   על פי הצורך.

תכיפות התכנסות ועדת הביקורת של מנוף ניהול קרנות פנסיה – 6 ישיבות בשנה לפחות ובנוסף
   התכנסות על פי הצורך.

תכיפות התכנסות ועדת ההשקעות של מנוף ניהול קרנות פנסיה – פעם בשבועיים ובנוסף התכנסות על פי
   הצורך.

נתונים עיקריים של הקרן (31.12.2014)

סך הנכסים המוחזקים באלפי ש"ח: 

יתרת נכסי המבוטחים בקרן: 2,307,483.
יתרת נכסי הפנסיונרים בקרן: 62,793.
סך הכל נכסים: 2,370,276.

שיעור ממוצע של דמי הניהול ועמלות שנגבו:

שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מסך הנכסים על פי תקנות מס הכנסה (במונחים שנתיים): 0.50%.

שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות מסך הגמולים על פי תקנות מס הכנסה: 6.00%.

שיעור הוצאות ניהול השקעות : 0.16%.

שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מסך נכסי העמיתים בממוצע (במונחים שנתיים): 0.11%.

שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל מדמי הגמולים בממוצע: 2.88%.

שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בפועל בשנת הדיווח: 0.01% (נכון ליום 31.12.2014).

שיעור ממוצע העמלות שנגבו מצדדים קשורים: 0.00% (נכון ליום 31.12.2014).

שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל בשנת בדיווח: 0.09% (נכון ליום 31.12.2014).

 

תשואה שהשיגה הקרן:

שעור תשואה נומינלי ברוטו: 6.57%.

הדפסשלח לחבר